Zasady współpracy

Droga Klientko, Drogi Kliencie,

Dziękuję za Twoje zaufanie. Cieszę się, że będę mogła wspierać Cię na drodze do poznania siebie, zrozumienia mechanizmów w ważnych dla Ciebie relacjach i dokonania zmian, na które czekasz.

Decyzja o podjęciu terapii jest aktem odwagi i wyrazem gotowości do wykonania kolejnego, ważnego życiowego kroku. Terapia to wyjątkowy proces, w którym będziemy wspólnie odkrywać Twoje emocje, myśli i doświadczenia. Korzystając ze swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia dostosuję ten proces do wspólnie ustalonych celów i Twoich potrzeb.

Poniższe Zasady Współpracy mają na celu stworzenie bezpiecznych ram, które pomogą nam efektywnie współdziałać na rzecz Twojego dobrostanu psychicznego.

Proszę, zapoznaj się z nimi.

W razie pojawienia się pytań dotyczących Zasad Współpracy, możesz przesłać je adres: [email protected].

Akceptacja Zasad Współpracy zgodnie z prawem jest konieczna, byśmy mogły/mogli rozpocząć sesje stacjonarne lub on-line.


§1. Pojęcia Zasad Współpracy

 1. Formularz zgód – oznacza formularz internetowy, do którego link otrzymuje Klient po dokonaniu rezerwacji pierwszej wizyty stacjonarnej lub online, zawierający treść zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptację Zasad Współpracy oraz opcjonalnie zapisu na newsletter.
 2. Klient – oznacza każdą osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystającą z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Psycholog – oznacza Usługodawcę tj. osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1026).
 4. Serwis/Strona internetowa – oznacza stronę internetową www.kamilagrzeskowiak.pl
 5. Zasady Współpracy – oznaczają niniejszy dokument ustanawiający zasady świadczenia usług wsparcia psychologicznego i psychoedukacji przez Stan Uważności Kamila Grześkowiak, z siedzibą przy ul. Fiedlera 7/2 w Poznaniu, NIP: 7811818896.
 6. Umowa – umowa o świadczenie usług przewidzianych w niniejszych Zasadach Współpracy.
 7. Usługa – oznacza usługi wsparcia psychologicznego i psychoedukacji świadczone przez Psychologa w ramach zawartej Umowy, realizowane w formie stacjonarnej oraz online, zgodnie z zasadami polskiego Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.
 8. Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem polskim: Kamila Grześkowiak, świadczącą usługi wsparcia psychologicznego i psychoedukacji w ramach firmy Stan Uważności Kamila Grześkowiak, NIP: 7811818896 z siedzibą przy ul. Fiedlera 7/2 w Poznaniu, będąca stroną Umowy o świadczenie usług psychologicznych, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego d.s. gospodarki.

§2. Klient

 1. Ze wsparcia psychologicznego, psychoedukacji i pomocy terapeutycznej udzielanej przez Psychologa mogą korzystać osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są w drodze wyjątku, po konsultacji Psychologa z rodzicami/ opiekunami prawnymi i pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodzica / opiekuna prawnego.
 3. Klient zobowiązuje się do uczestnictwa w wizycie w stanie trzeźwości oraz stanie wolnym od środków działających podobnie do alkoholu (narkotyków). Psycholog odmówi świadczenia Usługi, jeśli Klient będzie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§3. Zakres usług

 1. Psycholog świadczy usługi wsparcia psychologicznego oraz psychoedukacji w formie on-line oraz wizyt stacjonarnych. Wybór formy świadczenia usług należy do Klienta.
 2. Każda wizyta trwa, zgodnie z wyborem Klienta i dostępnością terminów Psychologa, 60 lub 90 minut. Długość sesji i częstotliwość spotkań mogą różnić się w zależności od charakteru zgłaszanego problemu i indywidualnych potrzeb.
 3. Spóźnienie Klienta, niezależnie od przyczyny, oznacza skrócenie czasu sesji o długość spóźnienia. W tej sytuacji Psycholog nie przedłuża wizyty.
 4. Termin kolejnej wizyty ustalany jest każdorazowo po zakończeniu poprzedniej.
 5. Psycholog nie udziela Klientowi porad poza wizytami.

§4. Tajemnica zawodowa

 1. Psycholog gwarantuje zachowanie tajemnicy zawodowej i pełnej poufności danych osobowych stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
 2. Psycholog nie udziela informacji na temat Klienta oraz procesu terapeutycznego osobom trzecim, dotyczy to również samego faktu korzystania z usług Psychologa.
 3. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie (dotyczy również okresu po zakończeniu współpracy terapeutycznej).
 4. Z tajemnicy zawodowej, zgodnie z prawem, może w określonych sytuacjach zwolnić Psychologa wyłącznie sąd.

§5. Rezerwacja wizyt

 1. Rezerwacja wizyt możliwa jest:
 2. Po dokonaniu rezerwacji wizyty, Klient otrzymuje link do Formularza zgód. Jest to formularz internetowy, zawierający treść oświadczeń woli wyrażających zgodę na:
  • przetwarzanie danych osobowych,
  • akceptację Zasad Współpracy,
  • oraz opcjonalnie wolę zapisu na newsletter.
 3. Wyrażenie zgody na każde z powyższych oświadczeń ma charakter dobrowolny. Jednakże do zawarcia Umowy i rozpoczęcia współpracy psychologicznej konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja Zasad Współpracy.
 4. Weryfikacja tożsamości Klienta następuje poprzez wpisanie do Formularza zgód imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, a także numeru telefonu.
 5. Rezerwacja wizyty oraz udzielenie zgód, o których mowa powyżej jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Klientem a Psychologiem.

§6. Zmiana terminu lub formy sesji, odwoływanie wizyt

 1. Klient ma prawo do zamiany terminu sesji lub jej odwołania do 24 godzin przed umówionym terminem bez ponoszenia dodatkowych opłat (w takiej sytuacji wpłacona kwota zostaje przypisana do kolejnej zaplanowanej wizyty). Zamiar zmiany terminu sesji lub jej odwołania Klient zgłasza telefonicznie, wysyłając sms na numer: 880 044 137, bądź wysyłając e-mail na adres: [email protected].
 2. Nieodwołanie wizyty w terminie do 24h przed umówionym terminem zawinione przez Klienta (np. zupełny brak kontaktu, a w przypadku sesji stacjonarnych brak zorganizowanego lub sprawnego transportu na miejsce realizacji Usługi, bądź w sytuacji, gdy Klient zapomniał o wizycie lub pomylił termin) stanowi niewykonanie umowy, które uprawnia Psychologa do odstąpienia od umowy i stanowi jednocześnie podstawę do naliczenia opłaty umownej w wysokości 100 złotych. Powstałą nadpłatę za sesję (pełna kwota za wizytę minut 100 zł opłaty umownej) przypisuje się do kolejnej umówionej wizyty.
 3. W przypadku nieobecności podczas sesji, poprzedzonej niezawinionym przez Klienta nieodwołaniem wizyty w terminie do 24h przed umówionym terminem (z powodu nagłego zachorowania uniemożliwiającego nawiązanie kontaktu telefonicznego z Psychologiem, nagłej kwarantanny, hospitalizacji, a w przypadku sesji stacjonarnych również warunków atmosferycznych uniemożliwiających przemieszczanie się jednocześnie pieszo, samochodem i komunikacją miejską) opłaty umownej nie pobiera się. Wpłacona kwota zostaje przypisana do kolejnej zaplanowanej wizyty
 4. W przypadku nieopłaconych wizyt, w sytuacjach wymienionych w §6 ust. 2 powyżej Klient zobowiązany jest do uregulowania naliczonej opłaty umownej przed umówieniem kolejnej wizyty.
 5. W sytuacjach nagłych (z przyczyn niezawinionych przez Klienta np.: zachorowanie, hospitalizacja, inna sytuacja losowa) możliwa jest zmiana wizyty z formy stacjonarnej na wizytę w formie on-line z zachowaniem ustalonego terminu i godziny. Klient zobowiązany jest powiadomić Psychologa o zmianie niezwłocznie po wystąpieniu sytuacji losowej.
 6. W przypadku odwołania sesji przez Psychologa opłata za wizytę zostaje przypisana do kolejnej zaplanowanej wizyty i w związku z tym proponowane jest spotkanie w innym, możliwie bliskim terminie.

§7.  Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz §5 ust. 3 powyżej).
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby Usługodawca mógł się z nim zapoznać nie później niż na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi i przekazane w formie pisemnej na adres Usługodawcy, poprzez sms lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. W przypadku odstąpienia od Umowy w terminie krótszym niż 24 godziny przed umówioną sesją Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za Usługę. W przypadku prawidłowego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Stan Uważności Kamila Grześkowiak w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy dokonuje zwrotu środków na rzecz Usługobiorcy.
 3. W przypadku nie przesłania w określonym wyżej terminie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i rezygnacji ze świadczenia Usługi (ust. 2 powyżej) wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.

§8. Odmowa świadczenia Usług

 1. Psycholog może odmówić świadczenia Usług osobom, które chcą zrealizować cele szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia.
 2. Psycholog może odmówić świadczenia Usług osobom, których jedyną motywacją do skorzystania z Usług jest uzyskanie zaświadczenia o uczestnictwie (brak zaangażowania i wyrażonej motywacji wewnętrznej, gotowości do pracy).
 3. Zastrzega się również prawo do odmowy świadczenia Usługi osobie, która jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub jest agresywna/wulgarna.
 4. Mając na uwadze dobro Klienta, Psycholog może również odmówić świadczenia Usług, kiedy uzna, że nie może ich rzetelnie świadczyć na rzecz danego Klienta.
 5. W sytuacji odmowy świadczenia Usługi, Klient pokrywa koszt Usługi zgodnie z Zasadami Współpracy i jeżeli wyrazi na to zgodę, Psycholog kieruje Klienta do innego specjalisty.

§9. Płatność

 1. Płatności za wizyty online Klient dokonuje na numer konta 28 1050 1520 1000 0097 0957 6939 (ING Bank) (tytułem: imię i nazwisko) najpóźniej na dwa dni przed terminem sesji.
 2. Wysokość aktualnych opłat określa cennik, znajdujący się na Stronie internetowej kamilagrzeskowiak.pl/rezerwacja-wizyt
 3. W przypadku wizyt stacjonarnych płatności należy dokonywać po sesji w gabinecie.
 4. Jeżeli Klient zalega z opłatą, dalsze wizyty zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia.

§10. Realizacja sesji

 1. Sesje online odbywają się za pośrednictwem połączenia internetowego poprzez portal bezpiecznych połączeń Vsee, do którego link Klient otrzymuje e-mailem przed sesją lub poprzez komunikator Skype (jeśli Klient posiada w nim konto)
 2. Na potrzeby świadczenia usługi psychologicznej w formie online wymagane jest spełnienie przez Klienta minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu oraz łącza internetowego:
  • Klient musi posiadać przynajmniej komputer z dwurdzeniowym procesorem o częstotliwości 2 GHz lub szybszy bądź tablet/telefon komórkowy obsługujący połączenia internetowe z wykorzystaniem audio i wideo.
  • Klient musi zapewnić przynajmniej połączenie szerokopasmowe z Internetem o przepustowości co najmniej 1Mb/S.
  • Klient zobowiązany jest do zapewnienia sprawnego mikrofonu w komputerze/ tablecie/ telefonie oraz kamery.
 3. Psycholog nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient, a które utrudniają lub uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Usług. W przypadku braku możliwości prawidłowej realizacji wizyty z przyczyn technicznych, nie leżących po stronie Psychologa, Klientowi nie przysługują względem Psychologa jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu płatności uiszczonej za Usługę. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Psychologa, uniemożliwiających realizację wizyty, dokonana przez Klienta płatność zostaje przypisana do kolejnej wizyty.
 4. Sesje stacjonarne odbywają się w Poznaniu, w siedzibie Ośrodka Terapii. Adres: ul. Fiedlera 7, Poznań (Strzeszyn).

§11. Postępowanie reklamacyjne, uwagi, zastrzeżenia

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy bądź w formie dokumentowej na adres email: [email protected].
 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację Umowy i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Usługodawcę.
 4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Usługodawcę.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego

§12. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Psycholog, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu może kontaktować się z Klientem w sprawie umówionej wizyty drogą e-mail i/lub telefoniczną.
 2. Administratorem danych przekazanych w trakcie rezerwacji sesji i w ramach zawartej Umowy jest Stan Uważności Kamila Grześkowiak, NIP: 7811818896 z siedzibą przy ul. Fiedlera 7/2 w Poznaniu.
 3. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej kamilagrzeskowiak.pl/polityka-prywatnosci
 4. Dane osobowe przekazywane przez Klienta będą wykorzystywane tylko w zakresie i celu niezbędnym do ukształtowania, nawiązania, zmiany, prawidłowej realizacji bądź rozwiązania Umowy oraz świadczenia usług, lub też w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 5. Jeśli Klient wyrazi w formularzu zgód dodatkową zgodę na otrzymywanie newslettera, otrzymywać go będzie na podany adres e-mail. Regulamin newslettera dostępny jest pod adresem: kamilagrzeskowiak.pl/regulamin (§20)
 6. Administrator zapewnia środki i mechanizmy zabezpieczające w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazanych danych oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Zasady Współpracy obowiązują od dnia ich opublikowania na Stronie internetowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Współpracy zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1026) oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszych Zasad Współpracy jest prawo polskie.
 4. W przypadku dokonania zmian w Zasadach Współpracy, Usługodawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail ze stosowną informacją. Aktualna wersja Zasad Współpracy jest niezwłocznie publikowana na Stronie internetowej.

Zasady Współpracy wchodzą w życie z dniem 1.07.2023.